+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl, szkolenia@fundacjaskarb.pl Mikołów, ul. Wyzwolenia 27

OFERTA SZKOLEŃ

Centrum organizuje szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu: specjalistycznych metod pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnościami oraz pracy z trudnościami wychowawczymi.

Zapraszamy:

  • Nauczycieli przedszkola
  • Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • Pedagogów
  • Logopedów
  • Studentów pedagogiki i psychologii

Cena szkoleń obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach do 15 osób i przy minimalnym udziale 10 osób. 

Zaliczka wynosi 50 zł

Jej wniesienia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Wpłaty zaliczki należy dokonać tylko i wyłącznie na konto:
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie
11 84360003 0000 0026 7192 0003

Resztę kwoty uiszczamy również na konto lub na miejscu, w siedzibie fundacji, gotówką bądź kartą płatniczą.

W wypadku finansowania szkolenia przez placówkę oświatową wystawiamy fakturę z 14-dniowym terminem zapłaty.

O kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń. Centrum zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu w momencie braku miejsc na obecne szkolenie.

Nadchodzące szkolenia:Czas trwania:Godziny:Data:
Uczeń z zespołem Aspergera w klasie szkolnej6 godzin9:00-14:00nowe terminy wkrótce
Elementy terapii sensomotorycznej i zabaw logorytmicznych oraz techniki wyciszające w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym9 godzin9:00-14:00nowe terminy wkrótce
Wykorzystanie metody terapii ręki i zaburzeń motoryki małej w praktyce pedagogicznej8 godzin9:00-15:00nowe terminy wkrótce
Współczesne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi9 godzin9:00-16:00nowe terminy wkrótce
Techniki nauczania dzieci ze spektrum autyzmu w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowań9 godzin9:00-16:00nowe terminy wkrótce

Program:

Charakterystyka zespołu Aspergera

Wybrane formy terapii

Wpływ zaburzeń na funkcjonowanie w szkole

– trudności w zakresie komunikacji

– zaburzenia percepcyjno-motoryczne

– czynności rutynowe i specyficzne zainteresowania

– problemy z koncentracją

– zaburzenia integracji sensorycznej

– funkcje poznawcze i wykonawcze

Metody pracy i integracja z rówieśnikami

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Cena: 200 zł

Program:

Przetrwałe odruchy wczesnodziecięce i ich wpływ na naukę i zachowanie dzieci

Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na funkcjonowanie dziecka

Wprowadzanie treningu sensomotorycznego do zabaw dziecięcych – ćwiczenia

Rodzaje ćwiczeń  logorytmicznych

Zabawy z elementami logorytmiki – warsztat

Techniki wyciszające z wykorzystaniem materiałów o różnorodnej fakturze: materacy, koców obciążeniowych oraz innych przyborów – warsztat

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych

Cena: 350 zł

Program:

Rozwój sprawności rąk, manipulacji, zmysł dotyku

Cele i etapy terapii ręki

Diagnoza i ocena potrzeb

Odruchy – wpływ na małą motorykę (dłoniowo – chwytny, ATOS, STOS, TOB)

Zaburzenia procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny

Zabawy ruchowe i ich wpływ na usprawnianie ręki – ćwiczenia

Przykłady pomocy (masy sensoplastyczne) w usprawnianiu małej motoryki

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Cena: 300 zł

Program:

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – charakterystyka

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz nie do końca wygaszone odruchy wczesnodziecięce i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka

Wprowadzenie ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej oraz treningu sensomotorycznego do zabaw dziecięcych – ćwiczenia

Terapia EEG Biofeedback – obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu

Trenowanie prawidłowej amplitudy fal mózgowych – ćwiczenia

Elementy terapii ręki w zabawach ruchowych i sensoplastycznych

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych

Cena: 350 zł

Program:

Podstawowe narzędzia wykorzystywane w uczeniu się nowych umiejętności

Jak uczyć – podstawowe techniki behawioralne

– metoda prób wyodrębnionych

– metoda ucznia sytuacyjnego i incydentalnego

– motywacja w procesie uczenia

Metody pracy z zachowaniami trudnymi z wykorzystaniem SAZ

– przyczyny zachowań trudnych

– funkcje zachowań trudnych

– metody i techniki pracy

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych

Cena: 350 zł

Prowadząca: mgr Martyna Witkowska

Doświadczona oligofrenopedagog i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, obecnie wychowawczyni klasy dzieci z autyzmem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wspierania osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Trenerka sensomotoryki, terapeutka SI I stopnia, terapeutka ręki oraz zaburzeń motoryki małej.

Ukończone kursy: Terapia neurotaktylna S. Masgutowej, Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN

Konsultacja programowa: mgr Bożena Kolanek

Oligofrenopedagog, specjalistka wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, 28 lat pracy pedagogicznej, w tym 17 lat pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi niepełnosprawnościami m.in. ze spektrum autyzmu.

Specjalizacje: terapeuta Biofeedback (I i II stopnia), absolwentka podstawowego kursu terapii behawioralnej oraz kursów licencyjnych

Szkolimy też w innych zakresach

Zapisz się już dziś!

->Zajrzyj do nas na Facebooku<-

Centrum Terapii i Rozwoju Skarb
ul. Wyzwolenia 27 (siedziba Wirometu)
Mikołów 43-190

Prezes – Bożena Kolanek
tel. 501 019 640
wspolnyskarb@gmail.com

Biuro:
tel. 883 060 677
szkolenia@fundacjaskarb.pl

Kontakt: sekretariat - Martyna Prejs, tel. 883 060 677, Prezes – Bożena Kolanek, tel. 501 019 640
toggle