+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl Mikołów Ul. Wyzwolenia 27

Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Wstępna konsultacja pedagoga z rodzicami (ok. 40 min.) – darmowa

polega na ocenie rozwoju mowy osoby badanej oraz określeniu nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Odpowiednio postawiona diagnoza pozwala na przewidywanie tendencji rozwojowych poszczególnych zjawisk logopedycznych. Przeprowadzone przez logopedę badanie ma określić charakter zaburzenia, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości, ustalić rodzaj terapii oraz rokowania na przyszłość.

Diagnoza składa się z: wywiadu, badania mowy, badania rozumienia, badanie pisania i czytania, badania uzupełniającego – w zależności od rodzaju zaburzenia.

Zajęcia polegają na specyficznych, zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.
Podstawowymi celami terapii są:

 • usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych)
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji)
 • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju
 • podnoszenie sprawności językowe

W sytuacji, kiedy  dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Z takimi problemami radzimy sobie wprowadzając wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (ACC).

Pracujemy m.in. z programem eduSensu Gold, który został opracowany z myślą o wsparciu terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i  szkolnym. Dołożono wszelkich starań, aby praca z programem była jak najbardziej fascynująca dla małych pacjentów, a efekty tej pracy były szybkie i definitywne.
Zajęcia kierowane są do wszystkich osób przejawiających zakłócenia procesu porozumiewania się.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo (max 3-4 osoby)

Trening umiejętności społecznych dla dzieci – to zajęcia w małych grupach skierowane głównie do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

To nowoczesna, nieinwazyjna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko, jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Celem treningu EEG Biofeedback jest poprawa funkcjonowania człowieka poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi oraz hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia. Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych.

Dzięki treningom poprawie ulega: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Treningi prowadzą zatem do poprawy pracy mózgu, co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń psychosomatycznych.

Zajęcia indywidualne i grupowe (max 2 dzieci) to terapie łączone:

 • ćwiczenia sensomotoryczne prowadzą do wygaszania odruchów przetrwałych, poprawiają integrację pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym, wpływają na rozwój mózgu;
 • ćwiczenia integracji sensorycznej mają na celu doprowadzenie do prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami;
 • głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. Terapia taktylna wpływa również na dojrzałość niektórych funkcji psychicznych, a także zwiększa produkcję hormonu NCW (Nerwowego Czynnika Wzrostu) w mózgu, który podwyższa aktywność układu nerwowego.
 • opóźnienie neurorozwojowe jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego.Celem Programu Integracji Odruchów Sally Goddard – Blythe jest usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci: 

 • z opóźnionym rozwojem mowy
  mózgowym porażeniem dziecięcym
 • spektrum autyzmu, cechami autystycznymi
  niedosłuchem centralnym
  dysleksją
  innymi trudnościami w nauce szkolnej nauką szkolną
 • ADHD
 • dyspraksją
 • afazją motoryczną
 • niepełnosprawnością intelektualną
  Zaburzeniami:
  – planowanie ruchu
  – koordynacji ruchowej
  – koncentracji
  – specjalizacji stron ciała (lateralizacji)
  – zdolności do rozumienia i myślenia abstrakcyjnego

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku.  Dla osób z różnego rodzaju deficytami Sala Doświadczania Świata jest często jedynym miejscem, jedynym światem, w którym mogą być w pełni wolni i w pełni twórczy. Terapia Snoezelen oddziałuje na najgłębsze, najbardziej podstawowe elementy człowieczeństwa i w tym tkwi jej fenomen, czyniąc ją tym samym tak niepowtarzalną i tak skuteczną metodą.

Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • nadpobudliwych psychoruchowo,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami na tle nerwicowym, depresyjnym,
 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • ze spektrum autyzmu,
 • po przeżyciach traumatycznych,
 • z przewlekłym bólem,
 • seniorów z demencją,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • żyjących i pracujących w stresie.

Zajęcia terapii pedagogicznej stanowią system specjalistycznych oddziaływań zintegrowanych ze sobą, odpowiednio zaplanowanych na miarę możliwości i potrzeb pacjenta i realizowanych przez specjalistów.

Terapia pedagogiczna może być prowadzona indywidualnie i grupowo (max 4 dzieci).

Opiera się na przezwyciężaniu i likwidowaniu  trudności jakie napotyka odbiorca w trakcie procesu uczenia się (samodzielności, samoobsługi, umiejętności społecznych, w tym komunikowania się z otoczeniem, umiejętności poznawczych, koncentracji, zapamiętywania, czytania, pisania, liczenia).

Celem terapii pedagogicznej jest pozytywna zmiana funkcjonowania psychoedukacyjnego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowane działania i dobrane narzędzia terapeutyczne.  Ten rodzaj oddziaływań ma za zadanie wydobyć i wykorzystać możliwości klienta, wyrównać niedobory w zakresie umiejętności, które pojawiają się rzadko lub wcale, a które powinny się pojawić. Terapia pedagogiczna ma poprawić jakość życia ucznia, zoptymalizować jego rozwój i umożliwić osiąganie powodzeń nie tylko dydaktycznych.

W pracy wykorzystujemy m.in. elementy takich metod i technik jak:

 • Dobrego Startu. M. Bogdanowicz
 • Symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej
 • Paula Dennisona
 • Terapii ręki
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Ch Knillów
 • Neurotaktylnej S. Masgutowej
 • Affolter
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Twórcze zabawy i gry matematyczne
 • Terapia według zasad Stosowanej Analizy Zachowania dla dzieci ze spektrum autyzmu

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

 • z trudnościami w nauce z uwagi na niższe niż przeciętne możliwości intelektualne,
 • z problemami dyslektycznymi: dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • z problemami w zakresie grafomotoryki, zaburzeń koordynacji wzrokowo- ruchowej, zaburzeń percepcji słuchowej, wzrokowej
 • z zaburzeniem koncentracji uwagi
 • z nadpobudliwością psychoruchową

 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w małych grupach (max. 4 osoby)

Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji oraz poziomu grafomotorycznego.

Zajęcia terapii ręki adresowane są do małych dzieci, uczniów w wielu szkolnym, młodzieży, osób dorosłych , które:

 • mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych (w tym także tzw. obręczy barkowej);
 • niechętnie podejmują czynności manualne (wycinanie; malowanie; lepienie z plasteliny, masy solnej; picie z kubka, układanie drobnych przedmiotów, itp.);
 • mają problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, mycie się, wiązanie sznurowadeł; zapinanie guzików itp.);
 • unikają dotykania nowych przedmiotów, różnorodnych faktur;
 • poszukują zbyt mocnego ucisku np.: za mocno zaciskają dłonie na zabawkach, czy przedmiotach, siadają na swoich dłoniach, za mocno dotykają innych osób;
 • mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych;
 • wykonują czynności manualne niedbale, szybko lub za wolno.

 

Obecnie w terapii dzieci i młodzieży z różnorodnymi niepełnosprawnościami dominuje podejście eklektyczne, łączące różne metody i elementy różnych nurtów teoretycznych, obejmujące całość funkcjonowania dziecka i jego środowiska. Całościowa, wcześnie rozpoczynana interwencja ma największe szanse powodzenia. Terapia musi obejmować wszystkie istotne obszary rozwoju, a także uwzględniać specyfikę funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Ze względu na ogromne zróżnicowanie populacji osób z trudnościami w funkcjonowaniu, nie ma możliwości zastosowania jednego rodzaju terapii dla wszystkich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży proponujemy terapie łączone 60 lub 90 minutowe.

W oparciu o analizę występujących trudności oraz oczekiwań rodziców dobieramy odpowiednie rodzaje terapii. W planowaniu terapii łączonych bierzemy także pod uwagę możliwości psychofizyczne dziecka, męczliwość procesów nerwowych, w zawiązku z czym staramy się przeplatać terapie wymagające dużego zaangażowania psychicznego z elementami terapii relaksacyjnych i terapii ruchowych.

Razem z nami tańcz i śpiewaj!
Razem z nami poznaj i poczuj!
Razem z nami się baw!
Razem z nami kreuj siebie!
Razem z nami twórz!
Razem z nami się rozwijaj!
Bądź razem z nami!
toggle