Bezpieczne WTZ

v

Projekt grantowy pod nazwą „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowy ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Granty przeznaczone są  na pokrycie kosztów zakupu środków  ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z  niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej, na podstawie umowy z PFRON, zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb otrzymało grant realizowany w terminie 01.06.2020r.-31.12.2020r.

na podstawie umowy:

nr UEB/000080/12/D z dnia 10.11.2020r. dot. Umowy z PRON nr ZZO/000203/12/D z dnia 28.08.2020