Od września 2021 roku w Mikołowie swoje podwoje otworzy SPECJALISTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „SKARB” dofinansowany z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Projekt przewiduje utworzenie i utrzymanie 10 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością.

Swoją opieką i wsparciem objętych może być 10 dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą: autyzm lub Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona.

Ze względu na potrzeby dzieci w przedszkolu będą prowadzone zajęcia specjalistyczne: logopedyczne (neurologopedyczne), terapii integracji sensorycznej, fizjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych, EEG Biofeedback, terapia psychologiczna oraz inne w zależności od potrzeb, a także zajęcia dodatkowe:

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami logorytmiki
  • „Młody Naukowiec” – kreatywne zajęcia sensoplastyczne z eksperymentami

 

Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone w małych grupach (od 4 do 8 dzieci), a opiekę nad dziećmi w każdej grupie sprawować będzie nauczyciel-oligofrenopedagog oraz asystent nauczyciela.

Po obowiązkowych zajęciach przedszkolnych, w tym także specjalistycznych wynikających z orzeczenia dzieci będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne w oparciu o opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przedszkole prowadzić będzie rekrutację przez cały czas trwania roku szkolnego.

Przyjmujemy dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc w grupie przedszkolnej, do której dziecko mogłoby być przyjęte.

Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 883 060 677 lub +48 577 009 996