Zapraszamy do nowo utworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu
WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20
pt. „Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Skarb”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Paprotek 28 w Mikołowie

Główny cel projektu:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
i utrzymanie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.10.2022 r. 10 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością. Grupą docelową są dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym (10 os.), z Mikołowa, nauczyciele i kadra pedagogiczna Przedszkola.

Zadania projektu obejmują:

 • modernizację i wyposażenie placówki
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli
 • pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonych miejsc oraz zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci

Dofinansowanie projektu z UE:  517 407,75
Całkowita wartość projektu: 608 715,00


REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie od 01.07.2020 r. do 27.08.2021 r.
(w przypadku nieuzyskania wymaganej liczby uczestników rekrutacja będzie prowadzona w systemie ciągłym)

Do uczestnictwa w projekcie wybierane będą dzieci zgodnie z następującymi kryteriami:

 

 • zamieszkanie na terenie Mikołowa,

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności czy posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

   

Kryteria dodatkowe:

 • dzieci rodziców samotnych lub dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

 • pozostałe dzieci

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się  w  załączonym obok Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach.

Regulamin rekrutacji
Wzór formularza zgłoszeniowego
Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 2 do umowy - deklaracja uczestnika
Załącznik nr 3 do umowy - wzór danych uczestnika Projektu
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. na wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych w ramach projektu pn. „Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Skarb” o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: 

WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA (ROBOCIZNA) ORAZ ZAKUPEM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.07.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym

 

 


Dokumenty, które należy złożyć:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 • Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2
 • Klauzula informacyjna – załącznik nr 4

Dokumenty do pobrania:

 

 • Zapytanie ofertowe

 • Umowa

Zapytanie ofertowe
17-25.08.2022

W związku z realizacją projektu pn „Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Skarb” o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: 

Dostawę posiłków dla dzieci

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu


Dokumenty, które należy złożyć wraz z podpisami osób uprawnionych:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Klauzula informacyjna – załącznik nr 4

 • Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe
09-17.08.2022

 

W związku z realizacją projektu pn „Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Skarb” o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: 

Dostawę posiłków dla dzieci

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2022 r. do godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu


Dokumenty, które należy złożyć wraz z podpisami osób uprawnionych:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Klauzula informacyjna – załącznik nr 4

 • Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2

Dokumenty do pobrania: