Więcej o nas!

Na tej stronie przeczytasz więcej o nas – pracownikach
Centrum Terapii i Rozwoju Skarb 😉

Serdecznie witamy!

Nasza kilkunastoosobowa kadra posiada szerokie, różnorodne oraz stale rosnące kwalifikacje
Bożena Kolanek

Prezes Zarządu Fundacji Skarb

30 lat pracy pedagogicznej w tym 8 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 3 lata pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 17 lat pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu.

Specjalizacje:

– oligofrenopedagog,

– specjalista wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem,

– terapeuta Biofeedback (I i II stopnia),

– absolwentka kursu podstawowego terapii behawioralnej,

Ukończone kursy:

– Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Trening przygotowujący do prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z oporem wraz z elementami autoprezentacji 2017,

– Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN (Sali Doświadczania Świata)

Dodatkowe referencje:

– Robokids

Martyna Witkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji Skarb

10 lat pracy pedagogicznej w tym rok z dziećmi w wieku 6 m-cy 3 lata (żłobek), 8 lat z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu (od 3 lat wychowawca klasy dzieci z autyzmem).

– studia wyższe magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Kwalifikacje:

– Studia podyplomowe w zakresie wspierania osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– Trener sensomotoryki – rozpoznawanie i terapia przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych,

– Terapia SI I i II stopnia

– Terapeuta Integracji Sensorycznej

– Terapeuta ręki oraz zaburzeń motoryki małej.

Ukończone kursy:

– Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, – techniki wyciszające, jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego,

– Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Współpraca z trudnymi rodzicami,

– Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu,

– Trening przygotowujący do prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z oporem wraz z elementami autoprezentacji,

– Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN (Sali Doświadczania Świata)

– Kurs terapii neurotaktylnej Swietłany Masgutowej®

– Kurs masażu Shantala

Dodatkowe referencje:

– Rozwój Organizacji Sidor & Suchowiejko

Robokids

Anna Langowska

Logopeda, oligofrenopedagog, neurologopeda

Posiada certyfikat Programu Językowego Makaton oraz certyfikat Muzyka i Zabawa w Makatonie. Specjalista z zakresu terapii ręki oraz edukacji osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Ukończyła szkolenie w zakresie Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych oraz kurs masażu Shantala, a także szkolenia w ramach Metody Krakowskiej, Terapii Neurobiologicznej, Diagnozy i terapii dziecka z afazją oraz diagnozy i terapii ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

Grażyna Szuwart

Pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta behawioralny

Od 20 lat związaną z dziećmi niepełnosprawnymi, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki, ukończyła m.in. szkolenia: Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną; Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego; Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.

Faustyna Gronowska

Psycholog, specjalizacja kliniczna dzieci i młodzieży

Uczęszcza na studia podyplomowe z zakresu Terapia pedagogiczna z socjoterapia oraz Terapeuta zajęciowy. Ukończyła 3-modułowy kurs bazowy: Terapia behawioralna w teorii i praktyce dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny z wykorzystaniem m.in technik relaksacyjnych, muzykoterapii, bajkoterapii oraz arteterapii.

 

Monika Dawidowska-Lupa

Pedagog, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zabaw i ćwiczeń gimnastycznych wspierających rozwój sensomotoryczny dziecka.

Ukończyła szkolenia diagnoza i terapia dziecka z afazją, MAKATON jako metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności na kursach i szkoleniach.

Martyna Prejs

Certyfikowany dogoterapeuta, pedagog

Od wielu lat udziela się jako wolontariuszka. Brała udział m.in. w akcjach „Szlachetna paczka”, „Gramy dla Anitki”, Gramy dalej”, „Akcja reaktywacja”. Za swoje zaangażowanie uhonorowana tytułem „Wolontariuszki 2016 roku”.

Zajmuje się prowadzeniem zajęć z dogoterapii, prowadzeniem sekretariatu oraz pomocą w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Ukończyła kurs z zakresu Bajkoterapia z psem oraz Joga z psem, a także szkolenia:  Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dziecka.

Wioleta Jakubowska

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci
z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka, a także w szkoleniu Holistyczne podejście do diagnozy i pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi

Dominik Moroń

Informatyk

Zajmuje się prowadzeniem naszych stron internetowych oraz Facebooka. Miłośnik historii, nowych technologii, gier wideo oraz kotów. W ludziach najbardziej ceni szczerość oraz empatię

 

Monika Roterman

Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta SI, terapeuta ręki, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z logorytmiki oraz realizowania zajęć terapii pedagogicznej, ukończyła szkolenie diagnoza i praca  z dzieckiem z  afazją. Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia. Obecnie studiuje  na kierunku Edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Gabriela Grzyb

Pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki, nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

Posiada 5-letnie doświadczenie pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Ukończyła następujące zewnętrzne formy doskonalenia:

 

  • „Nie jestem niegrzeczny. Mam Autyzm” – Jak pomóc dziecku z Autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.
  • „Terapia Ręki – diagnoza i działania terapeutyczne”.
  • „Współpraca w zespole” – sztuka komunikacji.
  • „Trening Umiejętności Społecznych”.
  • „Sztuka komunikacji w kontaktach z rodzicami i opiekunami dzieci”.
  • „Zaopiekuj się złością, czyli narzędzia skutecznej komunikacji w przedszkolu, spójne z ideą „Porozumienie bez Przemocy”.
Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu